آزار و اذیت پیامبر

مشرکان قریش برای آزار و اذیت پیامبر دست به چه کارهایی می زدند؟

مرحوم علی دوانی در این رابطه می گوید: قريش از سرزنش و آزار و تهديد و تحقير پيغمبر خوددارى نداشتند، و اين را آخرين كارى مى‏ دانستند كه از آن راه كينه و رشک خود را نسبت به آن حضرت فرو نشانند، بدين گونه از وى در دشنام به خدايانشان انتقام بگيرند. گاهى او را ديوانه مى ‏خواندند، و زمانى خاک و خاشاک به سر و رويش مى ‏ريختند. يک روز ساحر و جادوگرش مى ‏دانستند و روز ديگر دروغگو و شاعر و داستان سرا مى ‏پنداشتند.

موضوع: