چرا پیامبر ص و امامان( ع) غلام و کنیز داشتند؟

image: 
وقتی دین اسلام ظهور کرد.برده داری را برانداخت.پس چرا پیامبر)ص(و ائمه گرامی اسلام دارای کلفت و کنیز بودند؟ سوال شما با يك پیش فرض ذهنی مطرح شده است. در حالی که اسلام برده داری را ملغی نکرده است و آن را مردود نمی داند. و اگر الان می بینید که برده داری در زمان ما مطرح نیست به این دلیل است که "بردگي " از نظر اسلام , ضرورت فعلي است كه از خارج روي عده اي تحميل مي شود, و چنانچه آن عوامل از بين برود, بساط بردگي به دنبال آن , برچيده خواهد شد. به بیان دیگر : احکام شرعي هم مانند قانون است. که هرگاه موضوع آن اتفاق افتاد حکم آن بايد جاري شود. ولي مطرح نبودن اين موضوع در اين زمان دليل بر لغو آن قانون و حکم نيست. احكام اسلام به شكل كلى است كه هرگاه چنين قضيه‏ اى رخ داد، حكم آن چنين است. از اين رو در زمان فعلى نه برده ‏اى از نظر اسلام وجود دارد و نه برده ‏دارى، بله اگر با كفار، جنگى در گيرد و آنها اسير شوند آنها برده مى ‏شوند و احكام الهى برده ‏دارى بايد اجرا گردد.همچنان که زمان پیامبر و ائمه شرایط حکم وجود داشته است پس حکم الهی اجرا می شده ایشان دارای غلام و کنیز بودند.
موضوع: