واقعيتي بنام خرافه

image: 
مرز واقعیات و خرافات را چگونه میتوان تشخیص داد ؟با توجه به اینکه :ابو علی سینا:هر انچه از موضاعات عجیب میشنوید فورا ان را انکار نکنید و تا زمانی که دلیل قطعی بر رد ان ندارید احتمال دهید که درست باشد.
خرافات سخنان پریشان و نامربوط ، سخنان بیهوده و پریشان که خوش آیند باشند وسخنان خوش پریشان.1 در لغت نامه عمید خرافات جمع خرافه به معنای حدیث باطل ، سخن بیهوده و یاوه.2 تعاریفی دیگر از گوشه وکنار جهان از جمله ، خرافات عبارتند از معتقدات ، باورها یاانجام کارهایی که هیچگونه ریشه عقلانی ندارند. خرافات به اسطوره ها و پیشگویی ها مربوط می شوند . تعریف خرافه : «هر چيزي كه مردم به آن معتقد هستند و طبق آن عمل می كنند و از مخالفت با آن ترس و هراسی دارند اما علم، عقل و دين آن را تأييد نمی کند ، خرافه است». 1. علی اکبر دهخدا ، لغت نامه ج 20، ص 387. 2. حسن عمید ، لغت نامه ، ج1، ص 843. پرسش : دین ، نفوذ پذیرترین حوزه برای خرافات است ...دلیلشم واضح است ...به خاطر اینکه ما نمیتونیم تمام دین را با عقل ثابت کنیم و دین را به واسطه ایمان به خدا قبول میکنیم پس چطور دین را هم معیاری برای شناسایی خرافات قرار دادین؟ پاسخ:اینکه تمام دین باعقل ثابت شودجمله صحیحی نیست،بلکه اصل دین باعقل ثابت میشود،بعلاوه اینکه آموزه دینی غیرازاصل دین است که آن باعقل اثبات میشودواین درمحدوده عقل نیست. با توجه به نکته فوق می توان گفت : 1- دین بزرگترین مانع و سد در برابر هجوم خرافات است. 2-تمام دستورات و آموزه های دین را نمی توانیم با عقل خودمان بفهمیم. زیرا عقل ما محدود است و قدرت درک تمامی مسائل را ندارد. 3-ما وجود خداوند را با عقل اثبات می کنیم .سپس با عقل ثابت می کنیم که خداوند عالم است ، حکیم است و .... بعد ضرورت ارسال پیامبران ، عصمت آن ها و ... را نیز با عقل ثابت می کنیم.وقتی که خدا ، وحی و نبوت را با عقل ثابت کردیم در آن صورت فعل و قول پیامبر و ائمه برای ما حجت می شود.و عمل به آن ها دقیقا عین دستور عقل است. معصومین با اتصالی که به عالم غیب دارند به بسیاری از اسرار و علوم آگاهی دارند که ما با عقل خودمان قادر به فهم آن ها نیستیم وچون ما ثابت کردیم که این بزرگواران معصوم هستند و هرگز سخن اشتباه و نادرستی نمی گویند پس به گفته آنان اعتماد می کنیم و به دستوراتشان عمل می کنیم و این با خرافه پرستی که هیچگونه ریشه عقلانی و دینی ندارد خیلی تفاوت دارد. پرسش:اتفاقا ابو علی سینا در این مورد اشتباه کرده اند. هر چیزی خرافه است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود. پاسخ:هر انچه از موضاعات عجیب میشنوید فورا آن را انکار نکنید و تا زمانی که دلیل قطعی بر رد آن ندارید احتمال دهید که درست باشد.(معلوم نیست این چیز عجیب واقعیت دارد یا نه ، ولی شما سریع انکار نکنید و احتمال صحتش را بدهید ، تا بعد از بررسی دقیق معلوم شود که صحت دارد یا خیر.) این جمله خیلی متفاوت است با هنگامی که بگوییم:هر انچه از موضاعات عجیب میشنوید آن را انکار نکنید و تا زمانی که دلیل قطعی بر رد آن ندارید تایید کنید که درست است و واقعیت دارد.(مسأله عجیب را اصلا انکار نکنید و حتما آن چیز عجیب را درست و واقعی بدانید.) اولی جمله ی شیخ الرئیس بوعلی سینا است و دومی جمله ای است که شما نقد می کنید. در واقع شما جمله ی بوعلی را با جمله ی دوم اشتباه گرفته اید و منظور او را دقیق متوجه نشده اید. یعنی جمله ی مورد نقد شما جمله ی دوم است ، نه جمله ی اول.
موضوع: