نسبت قارون و حضرت موسی(ع)

image: 
آیا قارون پسر عموی حضرت موسی (علیه السلام) بود یا پسر خاله اش؟

آیا قارون پسر عموی حضرت موسی (علیه السلام) بود یا پسر خاله اش؟ در حالی که هنوز از اسلام خبری نبود، زیرا در سنت اسلامی، تنها پسرانی می توانند هم پسر عمو باشند و هم پسر خاله که برادران، خواهران مادر بچه هاشان را به همسری گرفته باشند. قارون طبق نقلی پسر عمو(1) و طبق نقلی پسر خاله(2) حضرت موسی(علیه السلام) است. اما در مورد فرمایش شما دو نکته نیاز به توضیح دارد. نکته اول: در گزارشی او پسر عمو و در گزارشی دیگر پسر خاله حضرت موسی بیان شده است؛ معلوم نیست هر دو این گزارش ها صحیح باشد که ما حکم کنیم هم پسر خاله بوده اند و هم پسر عمو. در صورتی می شود این را ادعا کرد که اثبات شود هر دو گزارش صحیح است. نکته دوم: اگر دو برادر با هم باجناق شوند، فرزندان آنها با هم پسر خاله و پسر عمو می شوند؛ این نکته ربطی به اسلام ندارد، قبل از اسلام نیز چنین ازدواج هایی وجود داشته است. لذا اینکه فرموده اید "اسلام نیامده بوده"، در صورتی سخن شما صحیح است که ثابت شود این دستور از دستورات اسلامی است و در ادیان دیگر نبوده است و حال آن که چنین چیزی اثبات نشده است.

____________

(1) ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: الطیب، اسعد محمد، عربستان سعودی، مکتبة نزار مصطفی الباز، چاپ سوم، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۰۰.

(2) طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه: بلاغی‏، محمد جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ق، ج۷، ص۴۱.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: