شهید در روز محشر

image: 

پرسش :
آیا درست است که شهید را همان گونه که به شهادت رسیده در روز محشر می آورند؟

پاسخ :
روایات فراوانی در فضیلت جهاد در راه خدا و فضیلت و درجات معنوی و بهشتی شهید وارد شده است. (1) برخی روایات بیان می دارند که فضیلتی بالاتر از شهادت نیست.(2) برخی دیگر از روایات فضایل و خصلت هایی برای شهید بیان می کنند؛ از جمله این که با اولین قطره خونی که از او جاری می شود، گناهانش بخشیده می شود، سرش بر دامان همسران بهشتی‌اش گذاشته می شود، غبار از چهره او می زدایند و به او خوش آمد می گویند. سپس به او لباس بهشتی پوشانده می شود و خزانه داران بهشت به او عطرهای بهشتی می دهند و او هرکدام را خواست انتخاب می کند. سپس جایگاه خود در بهشت را می بیند و به روح او می گویند در بهشت هر جا که خواستی حرکت کن. آنگاه شهید به وجه الله می نگرد (تمایل قلبی به خدا پیدا می کند) و این باعث راحتی هر پیامبر و شهیدی است. (3)
در برخی دیگر از روایات داریم که مرکب شهید در بهشت، همان اسبی است که با آن می جنگیدند (4) و لباسشان هم همان لباس جنگی آنهاست.(5) در روایت دیگری آمده است که شهید در قبر مورد سؤال و آزمایش قرار نمی گیرد. به دلیل ضرباتی که در صحنه ی جنگ بر او وارد شده است.(6) همچنین یک قطره خون شهید در نزد خدا از هر قطره ای محبوب تر است. (7) همه گناهان شهید بخشیده می شود. (8)
با همه اینها، در حد بررسی ای که انجام شده، در جایی ذکر نشده است که شهید را به همان گونه ای که به شهادت رسیده، به محشر حاضر کنند. شاید هم اگر نقلی به این مضمون وجود داشته باشد، از این باب باشد که مظلومیت شهید را به رخ مردم بکشند و مقام او را در مقابل سختی هایی که متحمل شده، به آنها نشان دهند.

پی‌نوشت‌ها:
1. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج15، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب یک.
2. همان، حدیث 21 و 28.
3. همان، حدیث20.
4. همان، حدیث 26.
5. همان، حدیث 3.
6. همان، حدیث 6.
7. همان، حدیث 11.
8. همان، حدیث 19.

موضوع: