انجمن ها

روایت فتح خیبر به استناد روایات شیعه و اهل تسنن

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - چهارشنبه, 04/11/2018 - 17:26
سلام
در مجمع البیان در داستان فتح خیبر می گوید: وقتی رسول خدا(ص) از حدیبیه به مدینه آمد، بیست روز در مدینه ماند آنگاه برای جنگ خیبر خیمه زد.

ابن اسحاق به سندی که به مروان اسلمی دارد از پدرش از جدش روایت کرده که گفت: با رسول خدا(ص)به سوی خیبر رفتیم، همین که نزدیک خیبرشدیم و قلعه هایش از دور پیدا شد، رسول خدا(ص)فرمود: بایستید.مردم ایستادند، فرمود: بار الها!ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و آنچه که بر آن سایه افکنده اند، و ای پروردگار زمینهای هفتگانه و آنچه بر پشت دارند، و ای پروردگار شیطانها و آنچه گمراهی که دارند، از تو خیر این قریه و خیر اهلش و خیر آنچه در آنست را مسالت می دارم، و از شر این محل و شر اهلش و شر آنچه در آنست به تو پناه می برم، آنگاه فرمود: راه بیفتید به نام خدا (1)

و از سلمة بن اکوع نقل کرده که گفت: ما با رسول خدا(ص)به سوی خیبر رفتیم شبی در حال حرکت بودیم مردی از لشکریان به عنوان شوخی به عامر بن اکوع گفت: کمی از شروورهایت(یعنی از اشعارت)برای ما نمی خوانی؟و عامر مردی شاعر بود شروع کرد به سرودن این اشعار:

لا هم لو لا انت ما حجینا و لا تصدقنا و لا صلینا فاغفر فداء لک ما اقتنینا و ثبت الاقدام ان لاقینا و انزلن سکینة علینا انا اذ صیح بنا اتینا و بالصیاح عولوا علینا (2)

رسول خدا(ص)پرسید این که شتر خود را با خواندن شعرمی راند کیست؟عرضه داشتند عامر است.فرمود: خدا رحمتش کند.عمر که آن روز اتفاقا برشتری خسته سوار بود شتری که مرتب خود را به زمین می انداخت، عرضه داشت یا رسول الله عامر به درد ما می خورد از اشعارش استفاده می کنیم دعا کنیم زنده بماند.چون رسول خدا(ص)در باره هر کس که می فرمود"خدا رحمتش کند"در جنگ کشته می شد.

می گویند همین که جنگ جدی شد، و دو لشکر صف آرایی کردند، مردی یهودی ازلشکر خیبر بیرون آمد و مبارز طلبید و گفت:

قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب (3)

از لشکر اسلام عامر بیرون شد و این رجز را بگفت:

قد علمت خیبر انی عامر شاکی السلاح بطل مغامر (4)

این دو تن به هم آویختند، و هر یک ضربتی بر دیگری فرود آورد، و شمشیر مرحب به سپر عامر خورد، و عامر از آنجا که شمشیرش کوتاه بود، ناگزیر تصمیم گرفت به پای یهودی بزند،نوک شمشیرش به ساق پای یهودی خورد، و از بس ضربت شدید بود شمشیرش، در رگشت به زانوی خودش خورد و کاسه زانو را لطمه زد، و از همان درد از دنیا رفت.

سلمه می گوید: عده ای از اصحاب رسول خدا(ص)می گفتندعمل عامر بی اجر و باطل شد، چون خودش را کشت.من نزد رسول خدا(ص) شرفیاب شدم، و می گریستم عرضه داشتم یک عده در باره عامر چنین می گویند،فرمود: چه کسی چنین گفته.عرض کردم چند نفر از اصحاب. حضرت فرمود دروغ گفتند،بلکه اجری دو چندان به او می دهند.

فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که...

می گوید: آنگاه اهل خیبر را محاصره کردیم، و این محاصره آنقدر طول کشید که دچار مخمصه شدیدی شدیم، و سپس خدای تعالی آنجا را برای ما فتح کرد، و آن چنین بودکه رسول خدا(ص)لوای جنگ را به دست عمر بن خطاب داد، وعده ای از لشکر با او قیام نموده جلو لشکر خیبر رفتند، ولی چیزی نگذشت که عمر وهمراهیانش فرار کرده نزد رسول خدا(ص)برگشتند، در حالی که اوهمراهیان خود را می ترسانید و همراهیانش او را می ترساندند، و رسول خدا(ص)دچار درد شقیقه شد، و از خیمه بیرون نیامد، و فرمود: وقتی سرم خوب شد بیرون خواهم آمد.بعد پرسید: مردم با خیبر چه کردند؟جریان عمر را برایش گفتند فرمود: فردا حتماپرچم جنگ را به مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد، و خدا و رسول او، وی رادوست می دارند، مردی حمله ور که هرگز پا به فرار نگذاشته، و از صف دشمن برنمی گردد تاخدا خیبر را به دست او فتح کند (5).

بخاری و مسلم از قتیبة بن سعید روایت کرده اند که گفت: یعقوب بن عبد الرحمان اسکندرانی از ابی حازم برایم حدیث کرد، و گفت: سعد بن سهل برایم نقل کرد که: رسول خدا(ص)در واقعه خیبر فرمود فردا حتما این پرچم جنگ را به مردی می دهم که خدای تعالی به دست او خیبر را فتح می کند، مردی که خدا و رسولش را دوست می دارد، و خدا و رسول او وی را دوست می دارند، مردم آن شب را با این فکر به صبح بردندکه فردا رایت را به دست چه کسی می دهد.وقتی صبح شد مردم همگی نزد آن جناب حاضرشدند در حالی که هر کس این امید را داشت که رایت را به دست او بدهد.

رسول خدا(ص)فرمود: علی ابن ابی طالب کجاست؟عرضه داشتند یا رسول الله او درد چشم کرده.فرمود: بفرستید بیاید.رفتند و آن جناب را آوردند.

حضرت آب دهان خود را به دیدگان علی(ع)مالید، و در دم بهبودی یافت، به طوری که گوئی اصلا درد چشم نداشت، آنگاه رایت را به وی داد.علی(ع)پرسید: یارسول الله!با آنان قتال کنم تا مانند ما مسلمان شوند؟فرمود: بدون هیچ درنگی پیش روی کن تا به درون قلعه شان درآئی، آنگاه در آنجا به اسلام دعوتشان کن، و حقوقی را که خدا به گردنشان دارد برایشان بیان کن، برای اینکه به خدا سوگند اگر خدای تعالی یک مرد را به دست تو هدایت کند برای تو بهتر است از اینکه نعمت های مادی و گرانبها داشته باشی.

سلمه می گوید: از لشکر دشمن مرحب بیرون شد، در حالی که رجز می خواند، ومی گفت: "قد لمت خیبر انی مرحب..."، و از بین لشکر اسلام علی(ع)به هماوردیش رفت در حالی که می سرود:

انا الذی سمتنی امی حیدره کلیث غابات کریه المنظره اوفیهم بالصاع کیل السندره (6)

آنگاه از همان گرد راه با یک ضربت فرق سر مرحب را شکافت و به خاک هلاکتش انداخت و خیبر به دستش فتح شد (7).

این روایت را مسلم (8) هم در صحیح خود آورده.

ابو عبد الله حافظ به سند خود از ابی رافع، برده آزاد شده رسول خدا، روایت کرده که گفت: ما با علی(ع)بودیم که رسول خدا(ص)او را به سوی قلعه خیبر روانه کرد، همین که آن جناب به قلعه نزدیک شد، اهل قلعه بیرون آمدند و با آن جناب قتال کردند.مردی یهودی ضربتی به سپر آن جناب زد، سپر از دست حضرتش بیفتاد،ناگزیر علی(ع)درب قلعه را از جای کند، و آن را سپر خود قرار داد و این درب همچنان در دست آن حضرت بود و جنگ می کرد تا آن که قلعه به دست او فتح شد، آنگاه درب را از دست خود انداخت.به خوبی به یاد دارم که من با هفت نفر دیگر که مجموعاهشت نفر می شدیم هر چه کوشش کردیم که آن درب را تکان داده و جابجا کنیم نتوانستیم (9).

و نیز به سند خود از لیث بن ابی سلیم از ابی جعفر محمد بن علی روایت کرده که فرمود: جابر بن عبد الله برایم حدیث کرد که علی(ع)در جنگ خیبر درب قلعه راروی دست بلند کرد، و مسلمانان دسته دسته از روی آن عبور کردند با اینکه سنگینی آن درب به قدری بود که چهل نفر نتوانستند آن را بلند کنند (10).

و نیز گفته که از طریقی دیگر از جابر روایت شده که گفت: سپس هفتاد نفر دور آن درب جمع شدند تا توانستند آن را به جای اولش برگردانند (11).

و نیز به سند خود از عبد الرحمان بن ابی لیلی روایت کرده که گفت: علی(ع)همواره در گرما و سرما، قبایی باردار و گرم می پوشید، و از گرما پروا نمی کرد،اصحاب من نزد من آمدند و گفتند: ما از امیر المؤمنین چیزی دیده ایم، نمی دانیم تو هم متوجه آن شده ای یا نه؟پرسیدم چه دیده اید؟گفتند: ما دیدیم که حتی در گرمای سخت با قبائی باردار و کلفت بیرون می آید، بدون اینکه از گرما پروایی داشته باشد، و بر عکس در سرمای شدید با دو جامه سبک بیرون می آید، بدون اینکه از سرما پروایی کند، آیا تو در این باره چیزی شنیده ای؟من گفتم: نه چیزی نشنیده ام.گفتند: پس از پدرت بپرس شاید او در این باب اطلاعی داشته باشد، چون او با آن جناب همراز بود.من از پدرم ابی لیلی پرسیدم، او هم گفت: چیزی در این باب نشنیده ام.

آنگاه به حضور علی(ع)رفت و با آن جناب به راز گفتن پرداخت و این سؤال را در میان نهاد.علی(ع)فرمود: مگر در جنگ خیبر نبودی؟عرضه داشتم چرا.فرمود یادت نیست که رسول خدا(ص)ابو بکر را صدا کرد، وبیرقی به دستش داده روانه جنگ یهود کرد، ابو بکر همین که به لشکر دشمن نزدیک شد،مردم را به هزیمت برگردانید، سپس عمر را فرستاد و لوائی به دست او داده روانه اش کرد.عمرهمین که به لشکر یهود نزدیک شد و به قتال پرداخت پا به فرار گذاشت.

رسول خدا(ص)فرمود: رایت جنگ را امروز به دست مردی خواهم داد که خدا و رسول را دوست می دارد، و خدا و رسول هم او را دوست می دارند، و خدابه دست او که مردی کرار و غیر فرار است قلعه را فتح می کند، آنگاه مرا خواست، و رایت جنگ به دست من داد، و فرمود: بارالها او را از گرما و سرما حفظ کن.از آن به بعد دیگر سرماو گرمایی ندیدم.همه این مطالب از کتاب دلائل النبوة تالیف امام ابی بکر بیهقی نقل شده (12).

طبرسی می گوید: بعد از فتح خیبر رسول خدا(ص)مرتب سایرقلعه ها را یکی پس از دیگری فتح کرد و اموال را حیازت نمود، تا آنکه رسیدند به قلعه"وطیح"و قلعه"سلالم"که آخرین قلعه های خیبر بودند آن قلعه ها را هم فتح نمود و ده روز واندی محاصره شان کرد (13).

ابن اسحاق می گوید: بعد از آنکه قلعه"قموص"که قلعه ابی الحقیق بود فتح شد،صفیه دختر حی بن اخطب و زنی دیگر که با او بود اسیر شدند.بلال آن دو را از کنار کشتگان یهود عبور داد، و صفیه چون چشمش به آن کشتگان افتاد، صیحه زد، و صورت خود را خراشید و خاک بر سر خود ریخت.چون رسول خدا(ص)این صحنه را دیدفرمود: این زن فتنه انگیز را از من دور کنید و دستور داد صفیه را پشت سر آن جناب جای دادند، و خود ردائی به روی او افکند.مسلمانان فهمیدند رسول خدا(ص)او را برای خود انتخاب فرموده، آنگاه وقتی از آن زن یهودی آن وضع را دید به بلال فرمود ای بلال مگر رحمت از دل تو کنده شده که دو تا زن داغدیده را از کنار کشته مردانشان عبور می دهی؟

از سوی دیگر صفیه در ایام عروسی اش که بنا بود به خانه کنانة بن ربیع بن ابی الحقیق برود، شبی در خواب دید ماهی به دامنش افتاد، و خواب خود را به همسرش گفت.

کنانه گفت: این خواب تو تعبیری ندارد جز اینکه آرزو داری همسر محمد پادشاه حجاز شوی،و سیلی محکمی به صورتش زد، به طوری که چشمان صفیه از آن سیلی کبود شد، و آن روزی که او را نزد رسول خدا(ص)آوردند، اثر آن کبودی هنوز باقی مانده بود.

رسول خدا(ص)پرسید: این کبودی چشم تو از چیست؟صفیه جریان رانقل کرد (14).

ابن ابی الحقیق شخصی را نزد رسول خدا(ص)فرستاد که دریک جا جمع شویم با شما صحبتی دارم.حضرت پذیرفت.ابن ابی الحقیق تقاضای صلح کرد، بر این اساس که خون هر کس که در قلعه ها مانده اند محفوظ باشد، و متعرض ذریه واطفال ایشان نیز نشوند، و جمعیت با اطفال خود از خیبر و اراضی آن بیرون شوند، و هر چه مال و زمین و طلا و نقره و چارپایان و اثاث و لباس دارند برای مسلمانان بگذارند، و تنها با یک دست لباس که به تن دارند بروند.رسول خدا(ص)هم این پیشنهاد راپذیرفت به شرطی که از اموال چیزی از آن جناب پنهان نکرده باشند، و گر نه ذمه خدا ورسولش از ایشان بری خواهد بود.ابن ابی الحقیق پذیرفت و بر این معنا صلح کردند.

مردم فدک وقتی این جریان را شنیدند پیکی نزد رسول خدا(ص)فرستادند که به ما هم اجازه بده بدون جنگ از دیار خود برویم، و جان خود را سالم بدرببریم، و هر چه مال داریم برای مسلمین بگذاریم.رسول خدا(ص)هم پذیرفت.و آن کسی که بین رسول خدا(ص)و اهل فدک پیام رد و بدل می کرد، محیصة بن مسعود یکی از بنی حارثه بود.

آوردن گوسفند مسموم یک یهودیه برای رسول الله(ص)بعد از آنکه یهودیان بر این صلحنامه تن در دادند، پیشنهاد کردند که اموال خیبر را به ما واگذار که ما به اداره آن واردتر هستیم تا شما، و عوائد آن بین ما و شما به نصف تقسیم شود.رسول خدا(ص)هم پذیرفت به این شرط که هر وقت خواستیم شمارا بیرون کنیم این حق را داشته باشیم.اهل فدک هم به همین قسم مصالحه کردند، در نتیجه اموال خیبر بین مسلمانان تقسیم شد، چون با جنگ فتح شده بود، ولی املاک فدک خالص برای رسول خدا(ص)شد، برای اینکه مسلمانان در آنجا جنگی نکرده بودند.

بعد از آنکه رسول خدا(ص)آرامشی یافت زینب دختر حارث همسر سلام بن مشکم و برادرزاده مرحب گوسفندی بریان برای رسول خدا(ص)هدیه فرستاد، قبلا پرسیده بود که آن جناب از کدام یک از اجزای گوسفند بیشترخوشش می آید؟گفته بودند از پاچه گوسفند، و بدین جهت از سمی که در همه جای گوسفند ریخته بود، در پاچه آن بیشتر ریخت، و آنگاه آن را برای رسول خدا(ص)آورد،و جلو آن حضرت گذاشت.رسول خدا(ص)پاچه گوسفند را گرفت وکمی از آن در دهان خود گذاشت، و بشر بن براء ابن معرور هم که نزد آن جناب بود،استخوانی را برداشت تا آن را بلیسد، رسول خدا(ص)فرمود از خوردن این غذا دست بکشید که شانه گوسفند به من خبر داد که این طعام مسموم است.آنگاه زینب را صدا زدند، و او اعتراف کرد، پرسید: چرا چنین کردی؟گفت برای اینکه می دانی چه برسر قوم من آمد؟پیش خود فکر کردم اگر این مرد پیغمبر باشد، از ناحیه غیب آگاهش می کنند، و اگر پادشاهی باشد داغ دلم را از او گرفته ام، رسول خدا(ص)از جرم او گذشت، و بشر بن براء با همان یک لقمه ای که خورده بود درگذشت.

می گوید: در مرضی که رسول خدا(ص)به آن مرض از دنیارفت مادر بشر بن براء وارد شد بر رسول خدا(ص)تا از آن جناب عیادت کند، رسول خدا(ص)فرمود: ای ام بشر آن لقمه ای که من با پسرت درخیبر خوردیم!مدام اثرش به من برمی گردد و اینک نزدیک است رگ قلب مرا قطع کند.ومسلمانان معتقدند که رسول خدا(ص)با اینکه خدای تعالی او را به نبوت گرامی داشته بود به شهادت از دنیا رفت (15).

پی نوشت ها:

1) مجمع البیان، ج 9، ص 119

2) یعنی: بار الها اگر لطف و عنایت تو نبود ما نه حج می کردیم، و نه صدقه می دادیم و نه نمازمی خواندیم، پس بیامرز ما را، فدایت باد آنچه که ما آن را بدست آوردیم. و قدمهای ما را هنگامی که بادشمن ملاقات می کنیم ثابت فرما، و سکینت و آرامش را بر ما نازل فرما.ما هر وقت به سوی جنگ دعوت شویم براه می افتیم، و رسول خدا(ص)هم به همین که ما را دعوت کند اکتفاء واعتماد می کند.

3) یعنی: مردم خیبر مرا می شناسد، که مرحبم، و غرق اسلحه و قهرمانی هستم که همه قهرمانیم را تجربه کرده اند، و در مواقعی که تنور جنگ شعله می زند دیده اند.

4) لشکر خیبر می داند که من عامر، غرق در سلاح و قهرمانی هستم که تا قلب لشکر دشمن پیش می روم.

5) مجمع البیان، ج 9، ص 119.

6) من همانم که مادرم نامم را حیدر گذاشت، من چون شیر جنگلم که دیدنش وحشت است، وضربت من مانند کیل سندره که احتیاج به دو بار وزن کردن ندارد احتیاج به تکرار ندارد.

7) صحیح بخاری، ج 5، ص 171 و مجمع البیان، ج 9، ص 120.

8) صحیح مسلم، ج 5، ص 178.

9 و 10 و 11) مجمع البیان، ج 9، ص 120 و 121.

12 و 13) مجمع البیان، ج 9، ص 121.

14) مجمع البیان، ج 9، ص 121.

15) مجمع البیان، ج 9، ص 121.
دسته ها: انجمن ها

کم فروشی

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - چهارشنبه, 04/11/2018 - 16:43
[IMG][/IMG]
دسته ها: انجمن ها

سخن چینی

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - چهارشنبه, 04/11/2018 - 16:41
[IMG][/IMG]
دسته ها: انجمن ها

معرفی برنامه نماز شمار، یادآور نماز و روزه قضا

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - چهارشنبه, 04/11/2018 - 03:45
سلام
تو این برنامه میتونید تعداد نماز و روزه های قضا شده ای که دارید رو وارد کنید تا تعداد دقیقش رو فراموش نکنید.
برنامه کاملا رایگان هست و حجم کمی هم داره.
میتونید برنامه رو از کافه بازار و یا مایکت دانلود کنید.

امکانات برنامه :
ذخیره کردن تعداد نمازهای عادی قضا شده
ذخیره کردن تعداد نمازهای شکسته قضا شده
ذخیره کردن تعداد روزه های قضا شده
امکان ذخیره کردن تعداد نمازهای آیات قضا شده


لینک دانلود از کافه بازار :
https://cafebazaar.ir/app/com.namazshomar/?l=fa

لینک دانلود از مایکت :
https://www.myket.ir/app/com.namazshomar
دسته ها: انجمن ها

کلیپ سفر راهیان نور فروردین 1397

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - سه شنبه, 04/10/2018 - 23:28

مشاهده کلیپ


پیشکشی به شهدای گمنام شلمچه ...
قطره ای از دریایی عاشقی ...
زیارت همگی قبول ...


عیدی بنده به شما عزیزان اسک قرآنی ...
90 درصد تصاویر و همه ی ویدئو توسط بنده تصویربرداری شده است ..

دسته ها: انجمن ها

15عاملی که برای خوشبختی واقعی

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - سه شنبه, 04/10/2018 - 09:22
گرچه خوشبختی چیزی فراتر از «نداشتن استرس» است، باید قبول کنیم که بین فعالیت‌های از بین‌برنده‌ی استرس و خوشبختی رابطه‌ای برقرار است. مارتین اسلیگمن، یکی از پیشگامان روان‌شناسی مثبت‌گرا، درباره‌ی خوشبختی واقعی تحقیقات وسیعی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که خوشبختی واقعی توسط همه‌ی چیزهایی که برای روح و روان مفید هستند تقویت می‌شود: روابط مستحکم، کارهای چالش‌بر‌انگیز و داشتن زندگی پرمعنا. ما در این مقاله پانزده مورد از عواملی را که برای خوشبختی و رضایت از زندگی نیاز است، با شما درمیان می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

دکتر مایکل فریش، استاد دانشگاه بیلور و یکی دیگر از پیشگامان روان‌شناسی مثبت‌گرا، پانزده مورد از عوامل خوشبختی را پیدا کرده است که موجب خوشبختی و رضایت فرد از زندگی می‌شود. او بر این باور است که اندازه‌گیری میزان رضایت در این حوزه‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا میزان رضایت و خوشبختی کلی فرد از زندگی را مشخص کنیم. جالب این است که بسیاری از این عوامل که با خود خوشبختی به‌همراه دارند، باعث کاهش استرس هم می‌شوند؛ عواملی نظیر ورزش، بروز خلاقیت های هنری، داشتن خانه‌ای مرتب و منظم و لذت‌بردن از کار.
وقتی استرس زیادی بر شما وارد می‌شود اغلب مواقع ذهن‌تان درگیر این است که آن استرس را از خود دور کنید؛ هرچند که شما با پیروی از یک برنامه‌ی کاهنده‌ی استرس (شامل فعالیت‌هایی که در کوتاه‌مدت استرس شما را کم می‌کند) می‌توانید در بلندمدت زندگی شادی داشته باشید. وقتی حالت کلی خوشبختی را در زندگی‌تان بگنجانید و مشخصات سبک زندگی‌ای را که مروج آن هستید، به عادت روزمره‌ی خود بدل سازید، برای از بین بردن استرس در طول زندگی خود توانمندتر خواهید بود. این پانزده عامل عبارت‌اند از:
https://www.chetor.com/93824-%d8%ae%...2%d8%b9%db%8c/

https://www.uplooder.net/img/image/9/91ebf51f2be732fe298381d69824594d/hassan_ali_ebraheme_said.jpg


. سلامتی

با حفظ سلامتی خوشبختی هم حفظ خواهد شد. مشکلات مربوط‌به سلامتی، استرس اضافی را به زندگی وارد می‌کنند و انجام برخی کارها را که باعث خوشبختی و رضایت شما از زندگی می‌شوند، دشوار می‌سازند.https://www.uplooder.net/img/image/21/9b2658962aeb29594f45d2f77e8d9442/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(3).jpgعزت نفس

ایجاد عزت نفس در کودکان مهم است، اما اینکه باید نسبت‌به خویشتن خویش حس خوبی داشته باشیم چیزی نیست که فقط به کودکان‌مان یاد بدهیم. خود ما هم به داشتن عزت نفس نیاز داریم. باید آنچه را هستیم، دوست بداریم. عزت نفس پایین بسیاری از حوزه‌های زندگی ما را با مشکل مواجه می‌کند.


https://www.uplooder.net/img/image/58/3ff9c9cd89d637968835f362afb75cf3/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(2).jpg


۳. اهداف، ارزش‌ها و معنویات

این سه مورد باهم تفاوت دارند اما در دسته‌ای جای می‌گیرند که دربردارنده‌ی تمرکز درونی و مثبت بر چیزی است که بزرگ‌تر از حال حاضر شماست.


https://www.uplooder.net/img/image/43/8a539d435087eea9ace0163a7ec5fba6/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(1).jpg

۴. پول

واقعیت این است که داشتن پول بیش‌ازحد نیاز خوشبختی چندانی به‌همراه نخواهد داشت، اما از آن طرف نباید فراموش کرد که کم‌پولی باعث استرس می‌شود و احساس خوشبختی را با چالش روبه‌رو می‌سازد. برای خوشبخت‌بودن در زندگی باید به‌اندازه‌ای پول داشت که بتوان آسوده زندگی کرد.


https://www.uplooder.net/img/image/77/d99370024c8753caa24884f5e84fad97/hassan_ali_ebraheme_said_(5).jpg

۵. کار

داشتن کاری که حس خوبی به ما بدهد، امری ضروری است. اگر رضایت شغلی وجود نداشته باشد یا بیکار باشیم، خوشبخت هم نخواهیم بود.https://www.uplooder.net/img/image/1/e837858219385ec42028429785030281/hassan_ali_ebraheme_said_(4).jpg۶. کمک کردن به دیگرانما انسان‌ها ذاتا دوست داریم در موقعیت‌های گوناگون به یکدیگر کمک کنیم. با پیداکردن راه‌هایی برای انجام کارهای خیر و نیکوکاری، شادی بیشتر و استرس کمتری را
تجربه خواهید کرد.https://www.uplooder.net/img/image/35/fc8c7555145e40429d295eaa88ab4751/hassan_ali__ebraheme__said_.jpg


۷. تفریح

سرگرمی، اوقات فراغت و بازی برای خوشبخت‌بودن و کاهش سطوح استرس مهم هستند. لازم نیست کل روز را به سرگرمی و بازی بگذرانید اما در زندگی به لحظاتی برای بازی و سرگرمی نیاز هست.https://www.uplooder.net/img/image/68/4794b4128f7631a9cf290f12c3aed32b/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(7).jpg


۸. یادگیری

یادگیری مهارت های جدید و رشد فردی رضایت به‌همراه خواهند داشت و می‌توانند منابع بزرگ‌تری را در زندگی برای شما فراهم کنند؛ منابعی که هم برای کاهش استرس و هم افزایش خوشبختی نیاز هستند.https://www.uplooder.net/img/image/11/8ca3706999749c9c91ec02a94f27e02b/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(6).jpg


۹. خلاقیت

همین مطلب در مورد بروز خلاقیت های هنری هم صادق است. درواقع فعالیت‌های هنری که باعث بروز خلاقیت می‌شوند حتی برای سلامت و خوشبختی کسانی که خود را جزو افراد خلاق به‌حساب نمی‌آورند، مفید است.https://www.uplooder.net/img/image/5/1eb6afb84332472cca25402b13f43756/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(5).jpg


۱۰. عشق

بدیهی‌است که با داشتن عشق در زندگی می‌توان شادی و نشاط را تجربه کرد.


https://www.uplooder.net/img/image/98/372bbb414d8f47743a7985f698c2e04e/hassan_ali_ebraheme_said_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C__%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_(4).jpg


۱۱. دوستان

داشتن حلقه‌ای هرچند کوچک از دوستان حامی می‌تواند باعث کسب رضایت و شادی در تمام نقاط زندگی شود و در برابر استرس شما را مقاوم کند. یکی دیگر از جالب‌ترین فواید دوستی برای سلامتی، افزایش طول عمر است.


https://www.uplooder.net/img/image/6/b06f854977a2f2d28c09d68aa3d246cc/hassan____ali_____ebraheme______said_(15).jpg


۱۲. خانوادهداشتن ارتباط نزدیک با اعضای خانواده زندگی شما را پرنشاط و پرمعنا می‌کند، مگر اینکه خانواده‌ای ازهم‌گسیخته داشته باشید. با پیداکردن راه‌هایی برای برقراری ارتباط با خانواده می‌توانید استرس و تنش را از زندگی خود دور کنید

https://www.uplooder.net/img/image/20/d94e17ea37fb4b6aa11604cf1e1a20b3/hassan____ali_____ebraheme______said_(14).jpg
۱۳. خانه


در انتهای یک روز سخت و پرتنش، خانه‌ای امن و مرتب برای رفع خستگی و استرس اهمیت دارد.


https://www.uplooder.net/img/image/94/1e52d7b6171c2ebaeb5f1fa3600c09da/hassan____ali_____ebraheme______said_(13).jpg


۱۴. محله


زندگی در محله‌ای امن با خانواده‌هایی گرم و صمیمی، یا حداقل زندگی در محله‌ای که خطرات مالی و جانی در آن نباشد و همسایه‌ها حامی و دوست یکدیگر باشند، موجب شادی و رضایت از زندگی می‌شود.


https://www.uplooder.net/img/image/4/31d3abc5ee92188e4d4012507ee79476/hassan____ali_____ebraheme______said_(12).jpg

۱۵. جامعه

حس تعلق به یک جامعه، خواه جامعه‌ای فیزیکی نظیر محله‌ای که در آن زندگی می‌کنید و خواه بودن در جمع دوستانی با دیدگاه‌های معنوی و داشتن اهداف و علایق مشترک هم برای داشتن زندگی شاد و تجربه‌ی خوشبختی حایز اهمیت است.


https://www.uplooder.net/files/cc35460220221899e16821ea3244b08e/hassan____ali_____ebraheme______said.zip.html
دسته ها: انجمن ها

اشاره به اختلافات زوجین و راه حل های آن در قرآن

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - سه شنبه, 04/10/2018 - 04:25
باسلام وخسته نباشید خدمت شما عزیزان. آیادر قرآن آیاتی به غیر از آیات 34و35سوره نساء وجود دارد که اشاره به اختلافات زوجین و راه حل های آن کرده باشد؟باتشکر از پاسخ گویی به موقع شما
دسته ها: انجمن ها

دشمن خارجی در زمان امامان (ع)

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - دوشنبه, 04/09/2018 - 10:37
بسم الله الرحمن الرحیم

آیا در زمان امامان (ع)، هیچ دشمن خارجی حکومت اسلامی را تهدید می کرده است؟
اگر تهدید می کرده، آیا قیام هایی برای برپایی قسط و عدل رخ میداده باعث لرزان شدن پایه های حکومت و در نتیجه افزایش قدرت دشمن نمی شده؟
اگر میشده چطور برای ائمه(ع) مهم نبوده و برخی از قیام ها را تایید می کرده اند؟
اگر نمیشده چرا امروز ما هر حرکتی می کنیم مجال سوءاستفاده به دشمن می دهد؟
اگر تهدید نمی کرده چطور حکومت به این بزرگی دشمن نداشته و کسی نگاه چپ به آن نمی کرده؟ بنی امیه و بنی عباس چه سیاستی در پیش گرفته بودند که بر خلاف اینکه خودشان برای دیگر کشورها یک خطر بزرگ بودند، خیالشان از جانب حکومت های دیگر راحت بوده؟ یا چه شرایطی باعث می شده کسی چشم طمع به قلمرو اسلامی ندوخته باشد؟ (برعکس امروز)
دسته ها: انجمن ها

آیا همجنس بازی یا لواط باعث می شود که شخص برای همیشه جنب بماند و حتی با غسل نیز پاک نشود

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - دوشنبه, 04/09/2018 - 09:07
آیا همجنس بازی یا لواط باعث می شود که شخص برای همیشه جنب بماند و حتی با غسل نیز پاک نشود؟من این مطلب را از شخصی شنیدم و خود نیز هیچ پاسخی در توضیح المسایل پیدا نکردم

ایا این مطلب صحیح است یا نادرست؟
دسته ها: انجمن ها

نقد آیت الله بهجت از وحدت وجود

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - دوشنبه, 04/09/2018 - 04:49
در کتاب زمزم عارفان ، پرسش و پاسخی به شرح زیر از ایشان نقل شده:
« در پاسخ این جانب که پرسیدم : « آیا وحدت وجودی را که اهل عرفان می گویند ، قبول دارید یا نه ؟ » ، فرمودند :

آنان از این جهت مصیب هستند و از یک جهت ، در اشتباه . جهت اصابه ، آن است که آنچه می بینند ، دروغ نیست ، و جهت اشتباه ، آن که آنچه میبینند ، با کثرت حقیقیه منافات ندارد . آنچه می بینند واحد است ، تجلی حضرت حق است . موضوع تجلی ،در قرآن و روایات اسلامی ، مطرح است ، الی ماشا الله .
آنان وحدت حُکمیه را با وحدت حقیقیه اشتباه کرده اند .من معتقد به وحدت حُکمیه و کثرت حقیقیه هستم و ندیدم کسی (این مطلب را)گفته باشد . آنها هم که قائل به وحدت حقیقیه هستند ، عملا همین اعتقاد را دارند .مثل سید محمد کربلایی ، که یک شب تا صبح گریه میکند . اگر وحدت حقیقیه باشد ،گریه برای چه ؟
قرآن و احادیث اسلامی وحدت حقیقیه را رد میکند (کانا یاکلان الطعام). سپس اضافه کردند : (جمع میان ) کثرت حقیقیه و وحدت حقیقیه ، محال است ،مگر اینکه کسی بگوید تناقض محال نیست . آنچه در روایات آمده که (یبصر به) و (یسمع به) ، اشاره به همان وحدت حُکمیه است . همچنین (لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک و حدیث قرب نوافل )

آیت الله بهجت در ادامه ی توضیحاتشان در باره ی وحدت حقیقیه فرمودند : وقتی خورشید آمد ستارگان ، دیده نمی شوند اما واقعا هستند

ایشان شخصا درباره ی حکم کفر یا عدم کفر این افراد اظهار نظر نکردند ولی فرمودند :
به آخوند ملا محمد کاظم گفته بودند :قائلین به وحدت وجود را تکفیر کنید. آخوند فرموده بود :آنها اشتباهشان در مقتضیات برهان است .نمی شود آنها را تکفیر کرد ، مثل کسی که تصور می کند آتش گردان ، آتش است . نکته ی مهم و قابل توجه این است که در تجلی حضرت حق بر قلب بعضی تصور می کنند که آنچه دیده اند ، خداست . این از بی دقتی است . دیدن قلب هم مانند دیدن چشم ممکن است خطا کند . کسانی که قائل به وحدت حقیقیه ی جهان هستند ، دچار این خطا شده اند . (فلما تجلی ربه للجبل …) ، جلوه ی خداوند و تجلی او غیر خود اوست . تجلی ، فعل خداست ، نه خود او . »

-----------------------------------

لطفا بفرمایید چرا ایت الله بهجت با آراری عرفا و فلاسفه مخالفت کرده اند.و ایا نظر ایشان مورد قبول هست؟

منبع مطلب بالا:

http://www.ebnearabi.com/2453/%D8%A2...90-%D9%85.html
دسته ها: انجمن ها

شرایط و ملاکهای ازدواج

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - یکشنبه, 04/08/2018 - 08:46

از انجایی که ازدواج امر مقدس و سنت پیامبر است و ایشان میفرمایند:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه.


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:


کسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.
مستدرک الوسائل، ج 14، ص 154.

از نظر شما کاربر گرامی برای یک ازدواج موفق چه شرایط وملاکهایی رو باید در نطر گرفت تا کمتر در طول دوران زندگی
دچار تردید شویم؟ملاک خوشبختی چیست؟

دسته ها: انجمن ها

کسی بلده تسبیح تربت درست کنه؟

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - یکشنبه, 04/08/2018 - 08:30
بسم الله اارحمن الرحیم
سلام
چند تا تسبیح دارم که هرکدوم چند تا از دونه هاشون شکسته و گم شده. دلم میخواد چند تا دیگه از دونه هاشو بردارم و با آب گلش کنم و یه سری دونه های کوچیکتر بسازم که تعدادش اندازه بشه، بشه از همه اش استفاده کرد. ولی یه دونه که شکسته بود رو سعی کردم با آب دوباره بسازمش، بعد از این که خشک شد پودر شد.
اصول خاصی داره؟ کاری باهاش میکنن یا ماده ای بهش میزنن که به راحتی نشکنه؟
کسی تجربه ای داره؟
دسته ها: انجمن ها

نگاه حرام چیست؟

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - یکشنبه, 04/08/2018 - 07:35
به چه نگاهی حرام گفته میشود؟ راههای پیشگیری از نگاه حرام چیست؟
دسته ها: انجمن ها

تفسیر دعای فرج " اللهم عظم البلاء ... "

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - یکشنبه, 04/08/2018 - 07:22
سلام
۱- تاریخچه‌پیدایش این دعا را بفرمایید.
۲- از کدام معصوم بوده!؟
۳- بالاترین بلا ، مد نظر معصوم چیست!؟
۴- یا محمد و‌ یا علی، و یا علی و یا محمد که در دعا آمده، خطاب به پیامبر حضرت یس ص و‌امیرالمومنین ع هست یا شامل امامان دیگر با این نام ها هم میشود!؟

راهنمایی بفرماییدمتشکریم
دسته ها: انجمن ها

جایگاه برهان های فلسفی در عرفان

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - شنبه, 04/07/2018 - 20:27
سلام
آیا برهان های فلسفی اثبات خدا نظیر برهان امکان و وجوب و صدیقین که برپایه استدلالات و مفاهیم فلسفه (اصالت وجود تشکیک وجود علیت و ...) هست در عرفان که بر پایه وحدت وجود و ظهور و تجلی هست معتبر و بدون اشکال هستند؟
دسته ها: انجمن ها

سوال در مورد پیام رسانهای داخلی

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - جمعه, 04/06/2018 - 04:29
سلام
یه سوال داشتم از کاربران
حتما همه شنیدید که قراره تلگرام فیلتر بشه از طرفی خیلی تبلیغ میکنن که در پیام رسان های داخلی ثبت نام کنید من شنیدم که پیامها در این پیامرسانها امنیتی نداره و به راحتی چک میشه بنظر شما دخالت در مسائل خصوصی افراد و چک کردن اطلاعات افراد از نظر شرعی مشکلی نداره ؟ بعد اینکار اصلا به چه دلیل انجام میشه؟ یعنی آدمها نمیتونند واسه خودشون یه حریم خصوصی داشته باشند؟ بعد با این احوال چجوری توقع دارند که افراد به سمت پیام رسان های خارجی کشیده نشوند؟
دسته ها: انجمن ها

آیا نقض حریم خصوصی در سایتها صحیح است؟

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - جمعه, 04/06/2018 - 04:25
سلام
متاسفانه در سایتها حتی سایتهای مذهبی مثل همین سایت
پیامهای خصوصی افراد کنترل و خوانده میشود
میخواستم بدونم آیا از نظر شرعی این نقض حریم خصوصی صحیح است؟
دسته ها: انجمن ها

...

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - پنجشنبه, 04/05/2018 - 18:43
سلام و عرض ادب

لطفا این سوال را به سوال قبلی اضافه بفرمایید.
با تشکر

سوالی دیگر؛
می گویند عواطف از افکار ناشی می شوند. وقتی به نادرست یا ناحق بودن احساسی باور داریم انبوه افکار مخالف آن احساس در ذهنمان جولان دارند؛ ولی آن احساس با قدرت به وجودش ادامه می دهد. این کدام فکر است که خودمان هم متوجهش نیستیم و تا این حد احساسات نیرومندی ایجاد می کند که توان جلوگیری، تغییر یا خاموش کردن آن را نداریم؟
چگونه مهار عواطفمان را به دست گیریم به جای اینکه عواطف مهار ما را به دست گیرند؟
دسته ها: انجمن ها

چرا تفکر در عاقبت امور برای ما نتیجه بخش نیست؟

مطالب انجمن گفتگوی قرآنی - پنجشنبه, 04/05/2018 - 18:18
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

معمولا برای کسب فضایل اخلاقی یا عادت به انجام هر کار خوب، و یا ترک رذایل اخلاقی و یا هر کار زشت و ناپسند چند گام کلی تکرار می شود:

  1. تفکر در آثار و نتایج آن کار
  2. مرور آیات و احادیثی که به آن موضوع پرداخته اند و تفکر در نتایج اخروی آن کار
  3. تقویت ایمان به خداوند متعال
  4. برای کارهای خیر، انجام عملی که آن کار را تقویت کند و برای ترک اعمال و اخلاق ناپسند، انجام کاری خلاف مقتضای آن


ولی معمولا تفکر ما آن گونه که باید نیست. در بهترین حالت در حدود ده دقیقه راغب به انجام آن کار می شویم، طوری که حتی قبل از اتمام مطالعه احادیث خسته می شویم و اصل عمل را هم می گذاریم برای شاید وقتی دیگر... . گاهی از مطالعه عذاب ها حس ناامیدی مستولی میشود و باز نتیجه می شود رها کردن اصل عمل و نابودی عزم. در بسیاری از موارد هم همین طور فقط تفکر می کنیم که مثلا آره چه کار خوبی! یا وای چه کار بدی! یا حتی کم کم برایمان همه چیز عادی شود.
خلاصه اینکه چه کنیم تفکرمان حرکت آفرین باشد؟
دسته ها: انجمن ها