ایاسوره ای ازقران موجود که هنگامی که سفره غذا

ایاسوره ای ازقران موجوداست که مستحب باشد هنگامی که سفره غذا بهن است وغذا میخوریم بخوانیم ؟

اضافه کردن دیدگاه جدید