کلمه "کفواً أحد" چگونه خوانده می‌شود; نظر علمای اهل تشیع و تسنن در این مورد چیست‌؟

علمأ علم قرائت‌، واژه "کفواً" را به چهار گونه قرائت کرده‌اند: 1. "کُفواً" به ضم فأ و به واو که قرائت حفص بوده و موافق با خط مصحف شریف و قرائت جمهور است‌. 2. "کُفُؤاً" به ضم فأ و همزه می‌باشد. 3. "کُفْواً" به سکون فأ و واو. 4. "کُفْؤاً" به سکون فأ و با همزه که قرائت حمزه می‌باشد.(التمهید، آیت اللّه محمد هادی معرفت‌، ج 2، ص 260، مؤسسة النشر الاسلامی‌.) بنابر نظر فقهای شیعه‌، خواندن به هر یک از صورت‌های چهارگانه فوق‌، در نماز جایز می‌باشد، هر چند قرائت به شکل اول که موافق مصحف‌های موجود و مطابق با قرائت حفص است‌، برتری دارد.(ر.ک‌: تحریرالوسیله‌، امام خمینی‌;، ج 1، ص 160، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌; / العروة الوثقی (مع تعالیق الامام الخمینی‌)، آیت اللّه سید محمد کاظم یزدی طباطبایی‌;، ص 354، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌1.) لازم به ذکر است که در مسئله قرائت‌های مختلف قرآن‌، اختلاف مذهب هیچ نقشی ندارد و از قرّآء هفت گانه مشهور قرآن‌، عاصم‌، ابوعمرو، حمزه و کسائی‌، صریحاً اظهار تشیّع می‌نمودند; ولی ابن کثیر و نافع‌، از آن جا که هر دو از فارس بودند، احتمال شیعه بودن آنان بسیار است و فقط ابن عامر است که بزرگ شده خاندان اموی بوده و قرائت رایج کنونی که قرائت عاصم به روایت حفص است‌، جایگاه شیعه در قرائت قرآن را به خوبی نمایان می‌سازد.(ر.ک‌: تاریخ قرآن‌، آیت اللّه محمد هادی معرفت‌، ص 149، انتشارات سمت / پژوهشی در تاریخ قرآن کریم‌، دکتر سید محمد باقر حجتی‌، ص 309ـ350، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌.)

اضافه کردن دیدگاه جدید

کد امنیتی
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.