نکته قرانی :راه حقّ، نور است و در نور امكان حركت، رشد، امید و آرامش وجود دارد.