آیا شوهر مادرخوانده ای که تازه با او ازدواج کرده به دختر خوانده اش محرم است؟!

آیا وقتی زنی که دختری را به فرزندی قبول کرده است ازدواج کند ..آن مرد و پسرانش که از ان زن نیستند به دخترخوانده زن محرم اند؟!

اضافه کردن دیدگاه جدید