مکر خدا دربرابرکافران

درقرآن آمده که مشرکان مکر کردند وخداهم مکرمی کند وخدابهترین مکر کنندگان است.نظرمفسران درباره این آیه چیست؟مکرامری قبیح است وقاعدتا نباید خدا آن را انجام دهد.پس چرا قرآن میگویدخدابهترین مکرکنندگان است؟.امثال این آیه هم زیاد است که قبیح به خدانسبت داده میشود.شاید معاندان این را اشکال به وحی بودن بعضی آیات قرآن بدانند که چیزهایی مثل مکر و... به خدانسبت داده میشود.یا مثلایهودی ها که قایلند که خدا قبیح انجام میدهد بگویند که درکتاب شما هم آمده خدا قبیح انجام میدهد.دراحادیث است این به معنای جزای مکر وحیله آنان است.ولی چراقرآن به این شکل آورده است خدا مکرمی کندچه ربطی به جزا دادن دارد؟

اضافه کردن دیدگاه جدید