مسائل شرعی

الف :اگر فردی با پارتی بازی یا دادن پول به سر کار رود البته شرایط کار را،از سن ،رشته مورد نظر ،دانشگاه ،معدل،نرم افزارهای مرتبط را دارا میباشد آیا این عمل، کار حرامی است؟

ب:حالا اگه فرد به سر کار رود و مثل اشخاص دیگر کار کند و در پایان ماه درآمدی کسب کند آیا پولهایی که بعنوان درآمد بدست می آورد حرام است؟

اضافه کردن دیدگاه جدید