اعتقاد

باسلام.من گرگانی هستم .سوالاتی ازشما درباره توحید پرسیدم که باجواب های عالی شما روبروشدم که اعتقاد مرا درست کرد.ازاین بابت ازشماتشکر می کنم واجرتان هم نزد خداوندمحفوظ است.
اماسه سوال دیگربرایم مانده که اگرمرحمت فرمایید وجواب کامل وقانع کننده ای بدهید ،ختم قرآنی به شما هدیه می کنم.
سوال اول:چرا خداوند نامحدود است وهمه جا هست وبه همین دلیل است که اعمال مارا میبیند.
سوال دوم:دلیل عقلی که خداوند مارا میبینند چیست؟
سوال سوم:چراخداوندمحدودبه زمان ومکان نیست؟
سوال چهارم:چرا خداوند به دل ها وافکارمردم خبر وعلم دارند وآینده را هم میدانند وبه مقدارها مثل مقدارقطرات باران اطلاع کامل دارند؟

اضافه کردن دیدگاه جدید