شهرسالم

از دید گاه اسلام وقران مشخصات شهر سالم و با نشاط چیست