سیاست

آیا اینکه شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب می شود و مجلس خبرگان هم توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند و در آخر مجلس خبرگان رهبر را انتخاب می کنند سبب دور در انتخاب رهبر و زمینه ساز دیکتاتوری نیست؟