احادیث سلیم بن قیس

باسلام.وقتی کتاب سلیم بن قیس را مشاهده می کردم نزدیک چهارده حدیث بود که به دوازده امام اشاره میشد واین نکته که امامان وارث علم نبوی هستند وحق با آنان وآنان باحق اند وآیات درشان مولاامیرالمومنین درشان دوازده امام هم هست دراین کتاب آمده است.تاییداین کتاب دربین شیعیان متواتراست وهمه درآن متفق القولند همان طورکه علامه مجلسی اشاره کرده اند دربحارالانوار.آیا این کتاب واحادیث سلیم نزد اهل سنت هم اعتباری دارد؟آیاازعلمای اهل سنت درکتبشان هست که احادیث سلیم راست است واو احادیثش درست است واسنادکتاب اومعتبراست؟اگراین باشد بهترین احتجاج مادرمقابل اهل سنت خواهدبود.باتشکر