یکتایی خدا

باسلام.من یک مبلغ مذهبی هستم ودربین جوانان به سوالاتشان پاسخ میدهم اما جدیدایکی ازاقوام به خاطرتبلیغات سو به مشرک بودن روی آورده است ویکتابودن خدارا قبول ندارد.برای اودلیل هایی آوردم قانع نشد.دلیل هایی که به او گفتم این ها بود:1-تواترپیامبران واتفاق نظرآنان دراین که خداوندیکی است.2-برهان تماتع را هم گفتم.ولی درهیچ کدام قانع نشد.
این دو دلیل برای همه قانع کننده است ولی این شخص غباری ازغفلت اورا گرفته است.او شیعه محکمی بود ولی مشرک شده است.
برای این که دراین مورد قانع شود وفطرتش بیدارشود به نظر شما چه کنم ودرباره وحدت خداچه به او بگویم؟
باتشکر

اضافه کردن دیدگاه جدید