معصومین علیهم السلام

یکی از اشکالاتی که خلاف می گیرند این است که شما چرا امامان بعد از پیامبر را دوازده می دانید که این قضیه را سلطان الواعظین ثابت کردند که پیامبر به دوازده امام ما به عنوان خلیفه های بعد خودشان اشاره کردند
اما اشکال بعدی خلاف که جوابش در شبهای پیشاور نبود این است: (جواب آن را بفرمایید با سند من یک مبلغم و کتاب و شماره صفحه تا بشود جلوی سنی حرفی برای گفتن داشت) شما می گویید که امامانتان مانند حضرت علی وارث قرآنند. ما حدیث داریم که علی وارث قرآن است ولی درباره ی امامان نداریم. حدیث داریم علی علم کتاب دارد از کجا میگویید امامان هم علم کتاب دارند؟ آیه و حدیث داریم که علی و حسن و فاطمه و حسین و پیامبر از گناه معصومند اما این مورد را به چه شکل به امامان نسبت دادید؟
چهارما تمام احادیث و فضایلی که برای علی است را به امامان مثل امام نهم نسبت می دهید چه دلیلی دارید برای این ادعا؟