دینی

اولین منبع که مشخص کرد 124 هزار پیامبر داریم چه بود و لااقل نام 500 تا رابا ذکر قوم انها به ما بگویید