دینی

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

اولین منبع که مشخص کرد 124 هزار پیامبر داریم چه بود و لااقل نام 500 تا رابا ذکر قوم انها به ما بگویید

پاسخ: 
تعداد پيامبران در قرآن تعيين نشده، روايت متواتري هم در اين باب نرسيده، رواياتي در باره تعداد انبيا نقل شده كه مضمون برخي اين است كه شمار انبيا يكصد و بيست و چهار هزار نفر است و سيصد و سيزده نفر از آنان پيامبر مرسل بوده‌اند. لازم به به تذكر است كه تعداد پيامبران مساله مهمي نيست. چه فرق مي كند كه تعدادشان 124 تا باشد يا 124000 يا ....؟ مهم اين است كه خدا بندگانش را هدايت كند و حجت را بر گمراهي طلبان تمام نمايد كه بنا بر حكم عقل و صراحت قرآن، اين هدايتگري و اتمام حجت صورت پذيرفته است و مهم تر از آن، اين است كه آيا اين هدايتگري و اتمام حجت براي ما صورت گرفته است؟ كه جواب مثبت است. پيامبر اسلام خود را به عنوان آخرين پيامبر و خاتم و پايان دهنده به سلسله پيامبران معرفي كرده و ميراث وحياني او امروز در دسترس ما است و دستور ها و امر و نهي هايش مشخص است و برهان بر حقانيت خودش و كتابش موجود مي باشد و اين كتاب كه آسماني بودنش متكي به برهان و عقل است و دعوت به تحدي هم كرده تا آسماني بودن خود را از اين راه هم اثبات و آشكار كند، اعلام كرده كه براي هر امتي هدايتگر (پيامبر يا مبلغ دين آسماني ) آمده و هيچ قومي بدون هدايتگر نبوده است. قرآن تعداد پيامبران و اسم و رسم آن ها را مهم نديده كه بخواهد بر تعداد تاكيد كند و پيامبران را نام ببرد و فقط به تناسب به نام چند تن تصريح كرده و تعداد پيامبران در روايت آمده است. روايات در باره تعداد انبياء مختلف است و مشهور تر، همان عدد فوق است. گرچه عدد هاي ديگري هم گفته شده است. (1) ولي مساله چندان مهم نيست، از اين رو تعداد برخي از آنها كه قطعه به صد تا هم نمي رسد در روايات آمده. عدد پيامبرانى كه نام آنها صريحا در قرآن آمده است فقط 26 نفر است و آنها عبارتند از: آدم- نوح- ادريس- صالح- هود- ابراهيم- اسماعيل- اسحاق- يوسف- لوط- يعقوب- موسى- هارون- شعيب- زكريا- يحيى عيسى- داود- سليمان- الياس- اليسع- ذو الكفل- ايوب- يونس- عزير و محمد (عليهم الصلاة و السلام). عدد پيامبرانى كه خداوند اشاره به داستان و سرگذشت آنها نموده از 26 نفر بيشتر است، اين عدد تنها مربوط به آنها است كه نام آنها صريحا ذكر شده.(2) پي نوشت ها: 1. محدث جزايري ، النور المبين في قصص الانبياء و المرسلين، اول، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي ف 1404 ق ، ص 4-7؛ سيد ابن طاووس، كشف المحجه، دوم قم، بوستان كتاب ، 1375 ش، ص 100. 2. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، انتشارات اسلاميه، ج20، ص185.