شهدا

ممنون از شما ولی من اصل مطلب رو نفهمیدم وقتی من امروز یک کار بدی میکنم شهدا منو همون لحظه میبینن؟ طبق گفته های شما انها از اعمال بد ما ناراحت میشوند چون ان بهشت بهشتی که خدا وعده داده نیست درسته ؟ انها همه رو میبینن هر کسی رو که حتی توی دنیا نمیشناختند؟ ایااگر ما از انها کمک بخواهیم باعث دوری ما از خدا نمیشود؟ پس خدا چه کاره است ؟