عاشق دختر عموم هستم

سلام.،بیست ویک سالمه در حال حاضر دانشجو و بیکارم عاشق دختر عموم هستم خیلی دوسش دارم ولی میترسم باخانواده عموم حرف بزنم به خاطر بیکاریم ردم کنند نمیتونم بهش فکر نکنم شب وروزم شده فکر دختر عموم ترو خدا کمکم کنید به ارامش برسم...دوست دارم زودتر بهش برسم ولی متاسفانه از مشکل کار میترسم...باتشکر