توبه

اگر مردي كه زن دارد يا زني كه شوهر دارد با مرد يا زن ديگري رابطه برقرار كنند(زنا)،اگر توبه كنند بخشيده مي شود يا بأيد مجازات شوند؟(منظور از مجازات سنگسار يا شلاق است؟