تفاوت استفاده از فعل یشعرون در آیات 12 و 9 سوره بقره

افعال « ما یشعرون » و « لایشعرون » هر دو فعل نفی هستند ، علت اینکه در آیه 12 سوره بقره برای نفی کردن « یشعرون » از « لا » استفاده شده و در آیه 9 همین سوره برای نفی کردن « یشعرون » از « ما » استفاده شده است چه می باشد ؟