سرنوشت

من ازاول تولد بدبخت بودم وحاتابیشتر از همیشه تنها وبی کس وکارم.دلم می خواهد در جایی تنها و بینام ونشان بمیرم تا از این دنیای نکبتی راحت بشم. باید چکار کنم که به این ارزوم برسم؟ یه دلی میگه برم پیش همینایی که اینده رو پیشگویی میکنن تا اخر این زندگی نکبتی رو بهم بگن