تعدد واسطه

لباس شخصی که نجس شده با ادرار{واسطه اول} بعد خشک شود وهنگامی که عرق میکند ان لباس خیس شود ایا جایی که طرف نشسته واسطه دوم میشود یا واسطه اول