واسطه نجاست

اگر لباس نجس شده باشدو خیس باشد و روی مبل بشینیم مبل هم نجس میشود بعد از اینکه مبل خشک شد نفر بعدی که روی مبل میشیند بر اثر عرق شدید لباس او هم نجس میشود و بعد از اینکه لباسش خشک شد وجای دیگری بنشیند و باز عرق کند ان محلی که عرق کرده واسطه چندم در نجاست است