اراده و قدرت خدا

با سلام، خداوند در چه مواقعی به طور مستقیم در روند زندگی یک انسان دخالت می کند و تصمیم هایی که انسان با اختیار خویش گرفته را باطل می کند و خود، امور را بدست می گیرد؟ آیا چنین چیزی صحت دارد یا نه؟