انواع توحید وانواع هدایتها-ولایت فقیه-مطلقه وانواع ولایتها

انواع توحید وانواع هدایتها-ولایت فقیه-مطلقه وانواع ولایتهاتعریف خلاصه وکوتاه وپرمعنی می خواهم. باتشکر