ایه 54 بقره

چرادراین ایه امربه کشتن یکدیگر به خاطر گوساله پرستی شده ایامجازات خیلی شدید نیست برای من قابل درک نیست