خودارضایی

چگونه زمانی که بدنم مخصوصا اندام حساس بدنم داغ میشه تا جایی که مجبور به خودارضایی میشوم خود را کنترل کنم