«خسر الدنیا و الاخره» در قرآن چه کسانی هستند؟

لطفا آیاتی را که به این عبارت یا مشابه آن اشاره کرده، همراه با تفسیر آن بفرمایید
همینطور اگر در میان احادیث هم ارجاعی به این عبارت و توصیف آن می شناسید بیان کنید.

با تشکر