آیه80سوره حضرت خضر وموسی

چرا در این ایه از واژه"فخشینا"استفاده شده که بمعنی ترسیدن است مگر حضرت خضر نمیدانست که این فرزند پدر ومادرش را به گناه میکشاند که ان را کشت مگر خداوند بر همه چیز توانا نیست واو خضر را به کشتن ان فرزند دستور داد پس چرا دراین ایه از عبارت ترسیدن استفاده شدهگه این با عث ایجاد شک و دودلی در ذهن نمیشود با وجود اینکه خداوند بر همه چیز اگاه است خضر به موسی گفت وما ترسیدیم که این فرزند پدرومادرش را به گناه و کفران بیندازد ایا این واژه" ترس "در خواننده ای که به خداوند ایمان دارد شکی ایجاد نمیکند تورو خدا جواب بدین من گیج شدم که چرا خضر وقران از این واژه استفاده کرده