قرآنی

کدام آیه قرآن اشاره دارد به اینکه شما در فقدان عزیزانتان
میتوانید از چشم بگریید و از دل دلتنگی نمایید ولیکن مواظب باشیدکه زبانتان به ناسپاسی گشوده نشود .

خیلی فوری است می خواهم موضوعی را در این ارتباط به چاپ برسانم

اضافه کردن دیدگاه جدید