صبغه الله در احادیث

آیاواژه صبغه الله در احادیث توضیح داده شده؟