جایگاه

ببخشید استاد در بهشت مسلمانی که به دین خودایمان داشته باشد و به ان عمل کرده باشد جایگاهش بالاتر و بهتر بوده و یا سایر پیروان وقاصرانی که به دین خود عمل کرده و به دین خود ایمان داشته باشند?

اضافه کردن دیدگاه جدید