سوره الرحمان در مجالس ترحیم

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

اینکه در مجالس ختم، مقید به خواندن سوره الرحمن هستند، منشأ روایی دارد؟

پاسخ: 
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خواندن اين سوره در مجالس ختم، يك رسم عرفي است و مستند روايي ندارد و در احاديث شريف توصيه اي به خواندن آن در مجالس اين چنيني نشده است.