سوره الرحمان در مجالس ترحیم

اینکه در مجالس ختم، مقید به خواندن سوره الرحمن هستند، منشأ روایی دارد؟