سوره ملک

بعضی همراه خواندن سوره ملک، سنگریزه هایی در قبر میت می ریزند. آیا ریشه حدیثی دارد؟