عصمت

باسلام ماشیعیان اعتقاد داریم که انبیای اللهی معصوم هستند اما باتوجه به جریان بازگشت موسی(ع)ازمیقات وعصبانیت ایشان ازقوم خود چرااقدام به کشیدن موی برادر خود که ایشان نیز ازپیامبران اللهی بودند میکندوبا تندی با ایشان برخورد میکند وهمچنین مگر نه اینست که انبیا دانا به خفیات هستند پسچگونه است که به بی گناهی هارون اطلاع نداشتند