لیعرفون

سلام. آیا این که در تفسیر آیه «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» می گویند: أی لیعرفون، روایت است؟