نام قرآن کریم چند بار در قرآن بکار رفته است؟

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی
پاسخ: 
پرسشگر محترم كلمه قرآن به صورت معرفه، نكره، مضاف، مضاف اليه، مجرور و ... جمعا 72 بار به كار رفته به شرح زير: القرآنَ 23بار القرآنِ 17 بار القرآنُ 8بار بالقرآنِ 2بار بقرآنٍ 1بار قرآنَ 2بار قرآنِ 2 بار قرآنٍ 2بار قرآنٌ 2 بار قرآناً 10 بار قرآنه 2 بار لقرآنٌ 1بار (1) پي نوشت ها: 1. با استفاده از نرم افزار نورالانوار 2.