لطفا- به زبان ساده و روان -کاملا توضیح دهید "استحاضه"چیست.

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

فهمیدن توضیحات رساله ها - از جمله رساله ی آیت الله موسوی الخمینی - در این مورد برایم قابل فهم نیست.لطفا به طو ر کامل سئوال من را جواب دهید.با تشکر

پاسخ: 
با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني هر خونى که از رحم خارج می شود، درصورتى که از زخم نباشد و شرایط حیض و نفاس را نیز نداشته باشد، خون استحاضه است، زن را در هنگام دیدنِ خون استحاضه، مستحاضه مى‏گویند. علایم خون استحاضه‏ خون استحاضه در بیش ترِ اوقات زرد رنگ و سرد است؛ بدون فشار و سوزش بیرون مى‏آید و غلیظ هم نیست؛ ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. (البته علایم غالبىِ استحاضه برخلاف علایم غالبىِ حیض است.) خونِ استحاضه را حدّى در زیادى و کمى نیست؛ یعنى ممکن است از سه روز کمتر یا از ده روز بیش تر باشد. مواردى که خونِ زن محکوم به استحاضه می باشد: 1. هر خونى که زن قبل از بلوغ ببیند. 2. هر خونى که زن پس از یائسه شدن مى‏بیند. 3. خونى که زن کمتر از سه روز مى‏بیند. 4. زنى که در حیض عادت معیّن دارد، خونى که پس از ایّام عادت مى‏بیند و از ده روز مى‏گذرد استحاضه است، اگر چه صفات حیض را داشته باشد. 5. میان دو حیض باید حدّاقل ده روز فاصله باشد که در این مدتِ بین دو حیض، خونى که زن مى‏بیند استحاضه است. اقسام استحاضه: استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و کثیره. استحاضه قلیله آن است که خون، پنبه‏ای را که زن داخل فرج می‏نماید آلوده نکند و از طرف دیگر ظاهر نشود. استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود، ولی به دستمالی که معمولا زن ها برای جلوگیری از خون می‏بندند، جاری نشود. استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود. احکام استحاضه استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد . ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد. بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند یا آب بکشد. اگر پیش از نماز یا در بین نماز، خون استحاضه متوسطه ببیند، باید برای آن نماز غسل کند. ولی از فردا فقط برای نماز صبح باید غسل کند. در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه، باید برای هر نماز دستمال را عوض کند، یا آب بکشد . یک غسل برای نماز ظهر و عصر؛ یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد، بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد. اگر فاصله بیندازد، باید برای نماز عصر دوباره غسل کند. نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید برای نماز عشا دوباره غسل نماید. اگر خون استحاضه، پیش از وقت نماز هم بیاید، اگر چه وضو و غسل را انجام داده باشد، بنابر احتیاط واجب باید در موقع نماز وضو و غسل کند. البته اگر بین نماز و یا بعد از نماز، زن خون نبیند وضو و غسل او باطل نمی شود.(1) پی نوشت: 1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 392-394 ( مطابق با نظر مقام معظم رهبری).