کف زنی در مجالس اهل بیت

برخی مداحان مطرح می کنند کف زدن دارای ثواب است و هرچه بهتر و محکمتر کف بزنید ثواب بیشتری می برید و اساساً این گونه حرکات مانند کف زدن اگر برای اهل بیت باشد اشکال ندارد.
حال با توجه به اینکه در آیه 35 سوره انفال آمده که "نماز کفار و مشرکین عهد جاهلیت در کنار خانه کعبه چیزی صوت کشیدن و کف زدن نبود" و رسول اکرم نیز در این باب در تحف العقول ، ص 26 فرموده اند: کسی که همانند زمان جاهلیت عبادت کند ، تپه ای از آتش در انتظار اوست ، آیا اینگونه اعمال که برای اهل سنت مدرکی جهت زیر سوال بردن عقاید شیعیان است و حرمت قطعیه دارد یا حداقل عملی شبهه ناک و شرک آلود است اگر برای اهل بیت انجام شد ثواب مترتب می شود یا ترک آن بهتر است؟