معنای رمز - حم از حروف مقطعه قران کریم چیست.

حم چه معنایی دارد برای چه بکار می رود من طلسمی دیدم که با حم وشکل استخوان در سدد کشتن کسانی بودند.