ارث زن بدون فرزند

با سلام
در آيه 11 سوره نسا آمده كه اگر زن و مردي فرزند نداشته باشند ارث زن از مرد يك سوم است و در آيه 12 همان سوره آمده كه ارث همين زن يك چهارم است لطفا موضوع را براي بنده روشن فرماييد