پاسخ به چهل پرسش قرآنی درباره خداشناسی کودکان

image: 

کتاب خداشناسی قرآنی کودکان ، پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوجوانان درباره خدا ، نوشته غلام رضا حیدری ابهری چاپ و منتشر شد.
نویسنده در بیان موضوع کتاب می نویسد: خدا چه رنگی است ؟ خدا کجاست ؟ آیا خدا هم شیرینی دوست دارد ؟  خدا کامل است ، یعنی چه ؟ آیا می توان با خدا تلفنی حرف زد؟ چرا خدا جن ها را آفریده تا آدم ها را اذیت کند؟ آیا خدا ما را دوست دارد؟... این ها پرسش های مربوط به خداست که از مهم ترین و اصلی ترین و مطرح ترین پرسش های کودکان و نوجوانان در حوزه خداشناسی است.
وی می افزاید: کتاب خداشناسی قرآنی کودکان که حاصل تلاش های نویسنده در پاسخ به 40 پرسش اصلی در این زمینه است ، می تواند برای کودکان مفید باشد. این کتاب از یک سو به معارف ناب قرآنی تکیه دارد و از سوی دیگر با ادبیات ویژه کودکان و نوجوانان نگارش یافته است.
نویسنده کتاب ، نه به بهانه ساده نویسی ، از طرح دیدگاه های توحیدی بزرگان دین چشم پوشی کرده و نه با تفصیل مباحث ، از ادبیات ویژه و نیاز مخاطبان آن دور گشته است.
این کتاب توسط نشر جمال در 128 صفحه و 5000 نسخه به بهای 1100 تومان چاپ و منتشر شده است.