قال رسول الله صلی الله علیه وآله :  فَضلُ القُرآنِ عَلی سائِرِالکَلامِ  کَفَضلِ اللهِ عَلی خَلقِهِ

قال رسول الله صلی الله علیه وآله :  فَضلُ القُرآنِ عَلی سائِرِالکَلامِ  کَفَضلِ اللهِ عَلی خَلقِهِ

 (جامع الاخبار / 47 )

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:برتری قرآن بر سایر سخنان، همانند برتری خداوند است بر بندگانش .