قرآن و کتاب مقدس

image: 
قرآن و کتاب مقدس، درون مایه های مشترک "قرآن و کتاب مقدس، درون مایه های مشترک" اثر دنیز ماسون با ترجمه فاطمه سادات تهامی در دو جلد و شمارگان 3500 نسخه منتشر شد. آگاهی عمیق از روایتها و قرائتهای مختلف در قلمرو فرهنگ و علوم اسلامی و وقوف بر نقاط مثبت آنها در نزدیکترین شدن به واقعیت و شناخت صحیح اسلام نقش بسزایی دارد. ترجمه و نقد آثار برجسته اندیشمندان، اسلام شناسان و قرآن پژوهان جهان عرب و دنیای غرب که طی چند دهه اخیر به زبانهای عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه در زمینه تاریخ و علوم قرآن، تاریخ اسلام و سیره پیامبر(ص)، عرفان اسلامی، اخلاق و معنویت، فلسفه و کلام اسلامی منتشر شده است گامی در راستای شناسایی و معرفی این وجوه از اسلام به غرب است. خانم دنیز ماسون، مؤلف کتاب "قرآن و کتاب مقدس ، درون مایه های مشترک" تمام عمر خود را در راه مطالعه زبان و ادبیات عرب و پژوهش برای تحقیق در باب قرآن و نیز جستجوی اشتراک و افتراق آن با کتاب مقدس و دیگر متون یهودی و مسیحی گذارده است. کتاب وی در قالب دفترهای پنج گانه خود به خوبی و به دور از هرگونه حب و بغض به مقایسه بین آموزه های یهودی، مسیحی و اسلامی در باب توحید، نبوت و معاد و موضوعات فرعی آنها می پردازد و موارد مشترک و اختلافی آنها را نشان می دهد. فصول این دفتر به ترتیب عبارتند از: صفات خدا، آفرینش، وحی، قرآن، زندگی بازپسین. مؤلف در بخشی از کتاب آورده است : " از آنجا که قرآن در رده وحی توحیدی جای دارد، ارزیابی آن تنها در پرتو نصوص کتاب مقدس و حتی مقایسه آن با آموزه کلیسایی عصر نزول قرآن و برخی از نوشتارهای خاخام های یهودی مجاز است. چرا که تنها قرآن را باید با متون الهی مقایسه کرد و این کار می تواند گستردگی و جامعیت و اکملیت قرآن را نیز نشان دهد ".