اخلاق

می خواستم بدانم که اخلاق چه نگاهی به انسان دارد؟

انسان در نگاه علم اخلاق

می خواستم بدانم که اخلاق چه نگاهی به انسان دارد؟

در انسان شناسی اسلامی که یکی از پایه ها و مبانی نظام اخلاق اسلامی را تشکیل می دهد، شش اصل به طور خاص...

قوه عاقله دارای چه فضایلی می باشد؟

فضائل قوه عاقله

قوه عاقله دارای چه فضایلی می باشد؟

قوه عاقله مانند سایر قوای نفسانی انسان دارای سه حالت افراط، تفریط، و اعتدال است. افراط و تفریط منشا رذیلت ها و اعتدال...