عقاید

عقاید ، خداشناسی

آفرینش جهنم

موضوع: 

هدف از آفرینش جهنم چیست؟ چرا خدا قبل از آفرینش آدم و حتی شیطان، جهنم وبهشت را ایجاد کرده است؟ آیا از همان آغاز می خواسته عده ای را عذاب کند؟ آیا بهشت و جهنم، هم اکنون وجود دارد یا بعداً آفریده می شود؟ مسأله وجود بهشت و جهنم چگونه با مسأله تجسم اعمال قابل جمع است؟

ادعای ارتباط با غیب

موضوع: 

در شهر ما یک شخص بی سواد که نام استاد کثیف را بر خود نهاده است ادعا می کند که چهارده معصوم (سلام الله علیهم) نیروی عجیبی به او داده اند که همه مشکلات را حل می کند، حتی عده ای هم شفا پیدا کردند، یا پیشگویی می کند و در برابر این مسائل پولی طلب نمی کند. او می گوید حضرت آقا خیلی گناه دارند(مظلوم هستند). نظرتان در این رابطه چیست؟

هدف خلقت و نقش انسان در زندگی

موضوع: 

زندگی انسان، نقشی از پیش تعیین شده یا فرصتی برای بودن؟ چرا خدا انسان را آفرید؟ آیا خداوند در این امر بدنبال سود و نفع و هدفی برای خویش بود؟ آیا این تفکر که هر کسی نقش منحصر به فردی، به عهده دارد که برای ایفای آن آفریده شده و اگر به آن وظایف نپردازد، به هدف خلقتش پاسخ نداده درست است؟ چه دلایلی برای صحت این تفکر وجود دارد؟