عقاید

عقاید ، خداشناسی

چرا لبیک اجنه در کربلا پذیرفته نشد؟ حضرت سید الشهداء (علیه السلام) امام جن و انس بودند، وقتی فرمود کیست مرا یاری کند وقتی اجنّه خدمت حضرت رسیدند تا ایشان را یاری کنند حضرت یاری ایشان را نپذیرفتند؟

موضوع: 

آیا اهل سنت در انجام غسل، آن را به شکل ترتیبی انجام می دهند؟

موضوع: 

آیا در بهشت خواب وجود دارد؟

موضوع: 

بررسی روایت: «اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» در منابع روایی فریقین چگونه است؟

موضوع: 

جایگاه ابوهریره در نزد اهل سنت چگونه است؟

موضوع: 

عرّاف کیست و حکم فقهی و توضیح روایی آن چگونه است؟

موضوع: 

آیا خدا می توانست هیچ مخلوقی را خلق نکند و فقط خودش وجود داشته باشد؟

موضوع: 

با توجه به اینکه زمان پس از انفجار بزرگ ایجاد شده، آیا می توان از نبود زمان پیش از انفجار بزرگ، خالق نداشتن جهان را نتیجه گرفت؟

موضوع: 

حضور خداوند در همه جا چگونه با عدم مکان مندی او سازگار است؟

موضوع: 

چرا با وجود اینکه مسجد الحرام سقف ندارد، دیگر مساجد مسقف هستند؟

موضوع: